r7462 - 14 Jul 2020 - 06:26:22 - TWiki Admin GroupYou are here: TWiki >  IS4UGP Web > WebStatistics

Statistics for IS4UGP Web

Month: Topic
views:
Topic
saves:
File
uploads:
Most popular
topic views:
Top contributors for
topic save and uploads:
Jul 2020 14643 0 0 1180 WebHome
1070 ToDoList
475 WebStatistics
421 WebTopicList
385 WebMap
325 WebTopicCreator
295 WebSearch
287 WebNotify
258 WebChanges
207 WebPreferences
191 TzLotciya
 
Jun 2020 9025 0 0 943 WebHome
464 ToDoList
374 WebTopicCreator
360 WebStatistics
330 WebTopicList
325 WebChanges
319 WebNotify
295 WebSearch
272 WebPreferences
229 WebMap
 69 ToDo
 
May 2020 10203 0 0 1005 WebHome
417 WebTopicList
416 WebStatistics
404 WebTopicCreator
351 WebSearch
346 WebPreferences
343 WebChanges
322 WebNotify
318 ToDoList
204 WebMap
110 ToDo
 
Apr 2020 7046 0 0 792 WebHome
360 WebTopicCreator
341 WebChanges
332 WebSearch
326 WebTopicList
317 WebNotify
316 WebPreferences
267 WebStatistics
 74 MainConcept
 65 WebHomeOld
 63 ToDo
 
Mar 2020 6893 0 0 736 WebHome
329 WebTopicCreator
327 WebNotify
312 WebChanges
309 WebSearch
298 WebTopicList
293 WebPreferences
278 WebStatistics
 68 ToDo
 65 Conf_FAQ
 65 Registration
 
Feb 2020 6765 0 0 803 WebHome
318 WebNotify
300 WebTopicList
298 WebChanges
289 WebTopicCreator
279 WebPreferences
279 WebSearch
272 WebStatistics
 72 ToDo
 70 EduToDo
 62 WebHomeOld
 
Jan 2020 9254 0 0 781 WebHome
503 WebChanges
394 WebNotify
374 WebTopicCreator
360 WebSearch
359 WebPreferences
344 WebStatistics
341 WebTopicList
 90 ToDo
 81 MainConcept
 81 WebHomeOld
 
Dec 2019 7725 0 0 659 WebHome
380 WebSearch
380 WebNotify
356 WebTopicList
341 WebTopicCreator
337 WebStatistics
328 WebChanges
310 WebPreferences
 79 Registration
 74 BiTemporal
 71 EduToDo
 
Nov 2019 7532 0 0 674 WebHome
483 WebNotify
343 WebSearch
331 WebTopicCreator
319 WebTopicList
313 WebPreferences
306 WebChanges
299 WebStatistics
 89 ToDo
 84 BiTemporal
 83 Summer2009Plan
 
Oct 2019 9139 0 0 828 WebHome
536 WebNotify
441 WebSearch
399 WebChanges
388 WebTopicCreator
369 WebPreferences
363 WebStatistics
335 WebTopicList
168 TzLotciya
126 ToDo
125 BiTemporal
 
Sep 2019 9752 0 0 798 WebHome
582 WebChanges
535 WebNotify
416 WebTopicCreator
414 WebSearch
374 WebPreferences
359 WebTopicList
350 WebStatistics
250 TzLotciya
187 BiTemporal
159 ToDo
 
Aug 2019 9422 0 0 843 WebHome
457 WebChanges
436 TzLotciya
406 WebSearch
402 WebTopicCreator
377 WebStatistics
370 WebPreferences
353 WebNotify
326 WebTopicList
266 BiTemporal
227 ToDo
 
Jul 2019 9299 0 0 945 WebHome
608 TzLotciya
407 WebChanges
395 WebTopicCreator
382 WebTopicList
381 WebSearch
348 BiTemporal
343 WebNotify
338 WebPreferences
305 WebStatistics
228 РаспределениеНагрузки
 
Jun 2019 9224 0 0 1298 TzLotciya
909 WebHome
452 BiTemporal
376 WebSearch
370 WebChanges
355 WebPreferences
344 WebTopicList
338 WebTopicCreator
304 WebNotify
299 WebStatistics
253 ToDo
 
May 2019 5638 0 0 2849 TzLotciya
203 BiTemporal
197 WebHome
128 ToDoList
127 WebTopicCreator
 78 PrimaryData
 76 РабочийУчебныйПланГруппы
 71 РаспределениеНагрузки
 60 WebChanges
 51 WebPreferences
 49 WebSearch
 
Apr 2019 8058 0 0 4209 TzLotciya
307 BiTemporal
190 ToDoList
186 WebTopicCreator
157 РабочийУчебныйПланГруппы
127 WebHome
115 WebChanges
108 РаспределениеНагрузки
 90 PrimaryData
 90 ПрикрепленныйФайл
 58 СпециальностьНаправление
 
Mar 2019 9272 0 0 5021 TzLotciya
365 BiTemporal
241 ToDoList
197 WebTopicCreator
161 РабочийУчебныйПланГруппы
139 PrimaryData
127 WebHome
122 WebChanges
115 РаспределениеНагрузки
 69 WebPreferences
 69 СпециальностьНаправление
 
Feb 2019 13642 0 0 7221 TzLotciya
358 ToDoList
293 WebHome
223 WebChanges
219 PrimaryData
189 WebTopicCreator
171 BiTemporal
 96 WebPreferences
 89 СпециальностьНаправление
 83 РабочийУчебныйПланГруппы
 80 WebStatistics
 
Jan 2019 15360 0 0 6801 TzLotciya
484 ToDoList
481 WebHome
288 WebTopicCreator
271 PrimaryData
192 WebChanges
187 WebPreferences
143 WebStatistics
135 СпециальностьНаправление
131 WebSearch
110 BiTemporal
 
Dec 2018 14486 0 0 3543 TzLotciya
620 WebHome
387 ToDoList
340 WebTopicCreator
287 WebPreferences
283 WebChanges
259 WebStatistics
246 PrimaryData
189 WebSearch
163 WebTopicList
162 WebNotify
 
Nov 2018 38369 0 0 2429 WebHome
2374 TzLotciya
1081 WebTopicCreator
928 WebPreferences
882 WebStatistics
838 WebChanges
727 WebTopicList
720 ToDoList
635 WebNotify
622 WebSearch
461 PrimaryData
 
Oct 2018 79930 0 0 5597 WebHome
2193 WebTopicCreator
2163 WebStatistics
2110 WebPreferences
2087 WebChanges
1806 WebTopicList
1762 WebNotify
1713 WebSearch
766 TzLotciya
733 ToDoList
504 NewProgectCreate
 
Sep 2018 25724 0 0 1996 WebHome
716 WebStatistics
703 WebChanges
661 WebNotify
648 WebTopicCreator
643 WebPreferences
615 WebSearch
590 WebTopicList
208 EduRoles
197 Registration
193 MainConcept
 
Aug 2018 1682 0 0  83 WebHome
 58 WebChanges
 49 WebTopicCreator
 40 WebStatistics
 34 WebSearch
 34 WebNotify
 29 WebTopicList
 27 WebPreferences
 27 Conf_FAQ
 24 ToDo
 21 SystemLogic
 
Jul 2018 820 0 0  70 WebTopicCreator
 29 WebHome
 21 SvZpublic
 15 WebChanges
 15 WebSearch
 13 ТестированиеИС
 13 ИдеиЯдра
 12 WebNotify
 11 ToDo
 11 WebIndex
 10 WebStatistics
 
Jun 2018 612 0 0  64 WebTopicCreator
 37 WebHome
 25 SvZpublic
 19 Conf_FAQ
 17 WebChanges
 14 Sci_teachers
 14 WebSearch
 12 WebPreferences
 12 Volunteer_application
 12 DiscussForPractice_Rectorat
 12 Paper_discuss_FAQ
 
May 2018 515 0 0  80 WebTopicCreator
 37 WebHome
 20 WebNotify
 17 WebSearch
 17 WebStatistics
 16 WebChanges
 15 SvZpublic
 11 WebPreferences
  9 ToDo
  8 WebTopicList
  7 FacLoad
 
Apr 2018 223 0 0  35 WebHome
 32 WebTopicCreator
  9 ServerLogs
  9 ToDo
  8 SvZpublic
  8 WebSearch
  7 WebNotify
  6 WebMap
  5 WebStatistics
  4 WebChanges
  3 WebPreferences
 
Mar 2018 364 0 0  55 WebHome
 41 WebTopicCreator
  9 WebPreferences
  6 EduToDo
  6 WebSearch
  6 Petitions2009
  5 ReviewerDiscuss
  5 WebStatistics
  5 WebChanges
  5 WebSearchAdvanced
  4 WorkPlan
 
Feb 2018 490 0 0  45 WebTopicCreator
 42 WebHome
 26 WebChanges
 15 WebTopicList
 12 WebSearch
 11 SystemLogic
 10 WebNotify
  7 TCBUserInfo
  7 SvZpublic
  6 ServerLogs
  5 WebPreferences
 
Jan 2018 238 0 0  26 WebHome
 23 WebSearch
 20 WebNotify
 11 WebChanges
  9 WebTopicCreator
  5 SvZpublic
  5 Guidelines
  5 UserRoles
  4 HelpRec
  3 WebPreferences
  3 GoodBrowsers
 
Dec 2017 451 0 0  39 WebHome
 37 WebTopicCreator
 15 SvZpublic
  6 HelpRec
  6 ServerLogs
  5 WebSearch
  5 ToDo
  5 Sv_ved
  4 EduBotik
  4 WebStatistics
  4 FacLoad
 
Nov 2017 599 0 0  37 WebTopicCreator
 18 WebNotify
 14 WebChanges
 14 WebSearch
 13 WebTopicList
 13 SvZpublic
 13 WebHome
 11 WebPreferences
  8 SystemLogic
  7 GoodBrowsers
  7 WebStatistics
 
Oct 2017 362 0 0  31 WebTopicCreator
 19 WebHome
 10 SvZpublic
 10 Guidelines
  9 DiscussForPractice_Rectorat
  9 ТзИзменения
  8 LetsLearnPerl-13-14
  7 WebStatistics
  7 Registration
  6 DiscussForPractice_Teacher
  6 MainConcept
 
Sep 2017 7924 0 0 491 WebHome
262 WebStatistics
234 WebTopicCreator
212 WebPreferences
199 ToDoList
197 WebChanges
194 WebTopicList
187 WebNotify
174 WebSearch
 80 ReportsAndMarks
 75 TeachGroup
 
Aug 2017 1337 0 0 151 WebHome
 71 WebTopicCreator
 29 ToDoList
 26 SvZpublic
 20 WebNotify
 20 PapersUploadConference
 19 WebSearch
 19 WebStatistics
 19 WebChanges
 18 ТестированиеИС
 16 WebPreferences
 
Jul 2017 753 0 0 101 WebHome
 57 WebTopicCreator
 36 ТестированиеИС
 18 ТзИзменения
 15 WebChanges
 12 РаспределениеНагрузки
 12 WebSearch
 12 Paper_discuss_FAQ
 12 WebNotify
 11 Sci_teachers
 11 ИдеиЯдра
 
Jun 2017 1558 0 0 420 WebTopicCreator
163 WebHome
 39 WebChanges
 35 WebNotify
 30 WebSearch
 25 SvZpublic
 23 WebTopicList
 20 WebPreferences
 20 Registration
 17 WebStatistics
 16 PersonInfo
 
May 2017 932 0 0 160 WebTopicCreator
 94 WebHome
 39 WebSearch
 35 WebNotify
 33 WebChanges
 16 SvZpublic
 13 MainConcept
 12 WebTopicList
 10 WebStatistics
  9 PersonInfo
  8 ToDo
 
Apr 2017 1208 2 0 161 WebTopicCreator
124 WebHome
 50 WebSearch
 47 WebChanges
 45 WebNotify
 35 WebStatistics
 33 WebTopicList
 30 Registration
 29 Guidelines
 28 WebPreferences
 18 NewProgectCreate
  2 Sergej Znamenskij
Mar 2017 2045 0 0 576 WebTopicCreator
129 WebHome
 51 WebSearch
 50 SvZpublic
 47 WebChanges
 41 WebNotify
 34 Guidelines
 20 WebPreferences
 19 WebStatistics
 15 WebTopicList
 14 TzLotciya
 
Feb 2017 3292 7 1 1285 WebTopicCreator
142 WebHome
 70 SvZpublic
 68 WebSearch
 58 Guidelines
 39 WebNotify
 36 WebChanges
 22 TeacherJournalToDo
 21 WebStatistics
 16 SystemLogic
 15 MainConcept
  8 Sergej Znamenskij
Jan 2017 1440 0 0 120 WebTopicCreator
 92 WebHome
 41 WebNotify
 32 WebChanges
 27 WebSearch
 22 SystemLogic
 21 DataFlow
 19 SvZpublic
 17 Registration
 12 PersonInfo
 11 BotikRO
 
Dec 2016 7092 0 0 4708 WebHome
630 WebNotify
532 WebSearch
508 WebChanges
 51 WebTopicCreator
 18 ТестированиеИС
 18 WebStatistics
 15 WebTopicList
 15 DiscussForPractice
 12 SvZpublic
 12 Registration
 
Nov 2016 7295 2 0 4177 WebHome
792 WebNotify
737 WebSearch
720 WebChanges
 50 WebTopicCreator
 25 CommandLineInterface
 21 WebStatistics
 16 MainConcept
 15 ТестированиеИС
 14 WebTopicList
 13 TeacherJournal
  2 Sergej Znamenskij
Oct 2016 9101 2 0 5044 WebHome
922 WebChanges
844 WebSearch
804 WebNotify
 99 WebTopicCreator
 37 ТестированиеИС
 36 WebTopicList
 27 Registration
 21 CommandLineInterface
 19 EduToDo
 18 FacLoad
  2 Sergej Znamenskij
Sep 2016 10094 2 0 4379 WebHome
1420 WebChanges
1313 WebNotify
1302 WebSearch
246 WebTopicCreator
 48 CommandLineInterface
 40 WebStatistics
 38 ТестированиеИС
 32 WebTopicList
 30 WebPreferences
 30 Registration
  2 Sergej Znamenskij
Aug 2016 3755 2 0 953 WebHome
619 WebSearch
603 WebNotify
585 WebChanges
 96 WebTopicCreator
 27 WebPreferences
 22 TCBUserInfo
 19 WebTopicList
 14 WebIndex
 13 EduBotik
 13 WebStatistics
  2 Sergej Znamenskij
Jul 2016 1521 0 0 237 WebHome
118 WebTopicCreator
 88 WebChanges
 66 WebSearch
 62 WebNotify
 27 WebPreferences
 22 WebStatistics
 19 DiplomRegE
 18 Guidelines
 17 GoodBrowsers
 15 EduPersons
 
Jun 2016 1166 1 0 266 WebTopicCreator
 81 WebHome
 79 WebChanges
 35 WebNotify
 34 WebSearch
 23 PracticeParamsChange
 17 DiscussForPractice
 14 WebMap
 12 WebStatistics
 12 ConfRoles
 11 ToDo
  1 Sergej Znamenskij
May 2016 1035 0 0 233 SvZpublic
 92 WebTopicCreator
 61 WebHome
 43 TzLotciya
 28 WebStatistics
 28 WebChanges
 16 SendSlidesOfOpp
 15 Volunteer_application
 15 Guidelines
 13 Registration
 12 WebPreferences
 
Apr 2016 3697 0 0 195 TzLotciya
191 SvZpublic
186 WebTopicCreator
150 Registration
144 WebHome
102 SendSlidesOfOpp
 93 WebStatistics
 83 WebChanges
 77 Guidelines
 59 WebPreferences
 56 PrintReportsAndMarks
 
Mar 2016 25404 1 0 6179 TSCreate
4039 WebHome
2988 WebNotify
2527 WebChanges
2374 WebSearch
870 WebTopicCreator
464 SvZpublic
365 TzLotciya
189 Registration
182 WebStatistics
128 WebPreferences
  1 Sergej Znamenskij
Feb 2016 26442 0 0 6464 WebHome
4350 WebChanges
4056 WebNotify
4025 WebSearch
1135 TSCreate
504 SvZpublic
335 TzLotciya
304 WebTopicCreator
150 SendSlidesOfOpp
147 Registration
135 DataFlow
 
Jan 2016 23604 0 0 4061 WebHome
2453 WebChanges
1965 WebNotify
1900 WebSearch
1179 SvZpublic
946 WebTopicCreator
518 TzLotciya
393 WebStatistics
316 SendSlidesOfOpp
253 Registration
210 WebPreferences
 
Dec 2015 37050 28 15 7250 WebHome
2329 WebChanges
2216 WebSearch
2176 WebNotify
811 SvZpublic
755 WebStatistics
555 TzLotciya
529 WebPreferences
482 WebTopicCreator
452 WebTopicList
415 SendSlidesOfOpp
 43 Olga Vinogradova
Nov 2015 15766 0 0 2969 WebHome
1324 SvZpublic
994 WebTopicCreator
389 TzLotciya
321 WebStatistics
286 SendSlidesOfOpp
276 ToDoList
275 WebChanges
224 WebNotify
216 WebSearch
208 Registration
 
Oct 2015 6844 0 0 1367 SvZpublic
757 WebHome
224 WebChanges
184 TzLotciya
173 WebStatistics
169 ToDoList
140 SendSlidesOfOpp
132 DiscussPaper_Review
128 WebTopicCreator
105 WebSearch
 97 WebNotify
 
Sep 2015 7790 10 0 1455 SvZpublic
1049 DiscussPaper_Review
601 WebHome
332 ToDoList
273 MoreInfoPoc
236 Final_otchet
222 Conf2009
142 WebChanges
141 WebTopicCreator
103 SpecPaperTrace
 99 SendSlides
  9 Sergej Znamenskij
  1 TWiki Guest
Aug 2015 5564 0 0 876 DiscussPaper_Review
560 WebHome
500 SvZpublic
343 PrimaryData
107 WebStatistics
 93 SConfPaperClass
 92 WebChanges
 84 WebTopicCreator
 75 TzLotciya
 72 Conf_FAQ
 71 WebService
 
Jul 2015 3933 0 0 929 SvZpublic
381 WebHome
189 WebStatistics
101 SendSlidesOfOpp
 96 WebChanges
 86 Registration
 62 TzLotciya
 56 Conf_FAQ
 53 WebTopicCreator
 52 Guidelines
 48 WebSearch
 
Jun 2015 7511 11 0 1219 WebHome
685 SvZpublic
327 WebChanges
174 SendSlidesOfOpp
144 WebSearch
142 WebNotify
118 WebStatistics
115 Registration
111 Guidelines
106 TzLotciya
 88 HelpRec
  9 Sergey Karpesh
  2 Sergej Znamenskij
May 2015 7522 0 0 1553 WebHome
511 SvZpublic
381 SendSlidesOfOpp
234 WebChanges
164 WebNotify
159 WebSearch
140 TzLotciya
139 WebStatistics
121 HelpRec
 86 WebTopicCreator
 86 Conf_FAQ
 
Apr 2015 7225 2 0 483 SvZpublic
310 WebHome
275 SendSlidesOfOpp
219 ТестированиеИС
181 TzLotciya
176 HelpRec
135 WebTopicCreator
135 СпециальностьНаправление
130 ТзВерсии
130 ТзШаблоны
119 ИдеиЯдра
  2 Sergej Znamenskij
Mar 2015 6295 31 3 1138 WebTopicCreator
528 WebChanges
460 WebHome
294 SvZpublic
265 Conf_FAQ
148 Paper_discuss_FAQ
139 Volunteer_application
119 Guidelines
110 DiscussForPractice_Rectorat
101 Sci_teachers
101 HelpRec
 12 Dmitriy Suslov
  9 Dmitry Bakro
  8 Sergej Znamenskij
  4 Egor Zaharov Zaharov
  1 Sergey Karpesh
Feb 2015 7378 2 2 1128 WebHome
630 WebTopicCreator
399 SvZpublic
136 WebSearch
134 WebNotify
133 WebChanges
106 PersonInfo
 97 WebStatistics
 92 FacLoad
 89 LessonInfo
 87 ToDoList
  4 Sergej Znamenskij
Jan 2015 4658 10 0 718 WebTopicCreator
498 WebHome
231 SvZpublic
109 WebChanges
 77 PersonInfo
 73 FacLoad
 67 WebStatistics
 62 Registration
 61 WebSearch
 59 ViewPlan
 58 WebNotify
 10 Egor Zaharov Zaharov
Dec 2014 5942 62 11 637 WebTopicCreator
409 WebHome
300 SvZpublic
131 WebChanges
118 WebStatistics
107 ТестированиеИС
 95 PracticeProgram
 89 ApprovedReasons
 83 PersonInfo
 72 FacLoad
 66 LessonInfo
 65 Ily Paymushkin
  3 Ilya Volkov
  3 Aleksey Demidov
  2 Alexander Fedoseev
Nov 2014 13021 0 0 1499 WebHome
379 WebChanges
367 WebTopicCreator
361 WebSearch
356 WebNotify
256 WebTopicList
250 WebStatistics
242 WebPreferences
188 ToDoList
125 ApprovedReasons
110 DiscussForPractice
 
Oct 2014 4303 14 0 342 WebTopicCreator
314 WebHome
140 FacLoad
128 PersonInfo
122 WebStatistics
115 ViewPlan
106 LessonInfo
 98 Registration
 96 PaymentJournal
 91 TeacherJournal
 64 GoodBrowsers
 13 Sergej Znamenskij
  1 TWiki Guest
Sep 2014 4196 3 1 496 WebTopicCreator
238 WebHome
123 WebChanges
 91 PersonInfo
 87 LessonInfo
 86 ViewPlan
 84 FacLoad
 74 Registration
 65 PaymentJournal
 63 BiTemporal
 60 GoodBrowsers
  2 Nadezhda Zhivchikova
  2 Sergej Znamenskij
Aug 2014 4184 0 0 322 WebTopicCreator
289 WebHome
234 WebStatistics
190 HelpRec
164 WebChanges
147 Guidelines
121 SendSlidesOfOpp
117 Registration
108 SvZpublic
 87 WebSearch
 57 WebNotify
 
Jul 2014 12095 16 12 1238 WebTopicCreator
568 HelpRec
480 Guidelines
387 WebHome
307 Registration
284 SendSlidesOfOpp
271 WebChanges
210 WebStatistics
204 WebSearch
156 WebNotify
152 SvZpublic
 28 Sergej Znamenskij
Jun 2014 2902 29 1 181 WebHome
155 WebTopicCreator
 85 DiscussForPractice
 72 ТестированиеИС
 59 WebChanges
 49 BiTemporal
 48 Guidelines
 45 WebSearch
 35 WebStatistics
 34 CourseProgram
 34 PersonInfo
 22 Vladimir Tsybyshev
  4 Sergej Znamenskij
  4 Nadezhda Zhivchikova
May 2014 1530 4 0 234 WebHome
116 WebTopicCreator
111 SendSlidesOfOpp
 57 Guidelines
 36 DiscussForPractice
 31 WebChanges
 28 WebStatistics
 27 TzLotciya
 25 HelpRec
 23 WebSearch
 17 CourseProgram
  4 Nadezhda Zhivchikova
Apr 2014 1950 0 0 281 WebHome
109 WebTopicCreator
 80 Guidelines
 60 EduConference
 43 Registration
 38 Paper_discuss_FAQ
 37 DiscussForPractice
 29 WebChanges
 26 HelpRec
 25 GoodBrowsers
 24 WebSearch
 
Mar 2014 4695 4 0 781 WebTopicCreator
282 SvZpublic
277 WebHome
228 WebChanges
167 Guidelines
149 WebTopicList
127 WebPreferences
 87 EduConference
 80 WebSearch
 80 WebNotify
 64 ToDo
  4 Sergej Znamenskij
Feb 2014 8688 11 4 3423 WebTopicCreator
671 SvZpublic
202 WebHome
178 Guidelines
 63 DiscussForPractice
 59 NewConference
 58 SystemLogic
 51 WebSearch
 40 WebNotify
 34 WebChanges
 32 DataFlow
 14 Sergej Znamenskij
  1 Nadezhda Zhivchikova
Jan 2014 11757 7 3 4406 WebTopicCreator
877 SvZpublic
165 WebHome
129 AdminChangeUser
 96 SystemLogic
 92 ApprovedReasons
 78 DiscussForPractice
 72 WebSearch
 71 DataFlow
 63 WebChanges
 62 BiTemporal
 10 Sergej Znamenskij
Dec 2013 57519 3 0 18132 ToDoList
4795 WebTopicCreator
3610 TzLotciya
3452 WebHome
802 SvZpublic
755 NewConference
744 Guidelines
741 Petitions2009
738 DiscussForPractice
734 TeachGroup
721 PersonModeratorGuid
  2 Egor Ivanov
  1 Sergej Znamenskij
Nov 2013 10247 46 0 3399 WebTopicCreator
464 SvZpublic
276 Guidelines
250 WebHome
234 Registration
185 WebSearch
159 WebChanges
138 WebHomeOld
135 HelpRec
 92 WebNotify
 90 ApprovedReasons
 36 Sergej Znamenskij
  4 Egor Ivanov
  4 Nadezhda Zhivchikova
  2 Ivan Sukin
Oct 2013 13163 25 3 4772 WebTopicCreator
761 SvZpublic
241 WebSearch
229 WebHome
199 WebHomeOld
162 WebChanges
 87 WebNotify
 86 WebTopicList
 84 SystemLogic
 59 Guidelines
 57 ТзВерсии
 28 Sergej Znamenskij
Sep 2013 10308 1 0 3393 WebTopicCreator
537 WebSearch
389 SvZpublic
381 WebHome
245 WebChanges
236 WebNotify
126 WebStatistics
119 WebTopicList
110 WebPreferences
 93 WebHomeOld
 80 WebSearchAdvanced
  1 Sergej Znamenskij
Aug 2013 12791 1 0 5513 WebTopicCreator
363 SvZpublic
232 WebSearch
183 WebHome
151 WebChanges
109 WebNotify
 92 SystemLogic
 62 WebHomeOld
 61 WebPreferences
 60 WebStatistics
 55 WebTopicList
  1 Sergej Znamenskij
Jul 2013 6621 72 35 2207 WebTopicCreator
384 WebSearch
259 WebHome
156 SvZpublic
156 WebChanges
 63 PersonModeratorGuid
 57 WebNotify
 54 WebPreferences
 53 DataFlow
 49 EduMoveNode
 45 TzLotciya
 77 Ekaterina Komyagina
 25 Sergej Znamenskij
  5 Nadezhda Zhivchikova
Jun 2013 8899 27 0 2893 WebTopicCreator
231 WebSearch
168 WebHome
142 WebChanges
111 WebStatistics
 77 SystemLogic
 56 SvZpublic
 52 PracticeParamsChange
 47 DataFlow
 46 DiscussForPractice
 42 EduBotik
 27 Sergej Znamenskij
May 2013 6575 10 1 1645 WebTopicCreator
608 WebHome
238 TzLotciya
 80 DiscussForPractice
 78 WebNotify
 73 ТзСУБД
 73 WebSearch
 68 SystemLogic
 66 ApprovedReasons
 54 AdminArchive
 45 AdminChangeUser
 11 Nadezhda Zhivchikova
Apr 2013 2529 42 4 182 WebNotify
173 WebTopicCreator
139 WebHome
 69 SystemLogic
 68 WebSearch
 46 Registration
 41 BotikRO
 31 PersonInfo
 30 NewConference
 29 WebHomeOld
 29 AdminChangeUser
 37 Nadezhda Zhivchikova
  9 Sergej Znamenskij
Mar 2013 3554 88 22 289 WebHome
281 WebTopicCreator
184 Guidelines
109 WebNotify
 86 Petitions2009
 81 HelpRec
 73 WebSearch
 73 SystemLogic
 64 DiscussReview
 58 Registration
 56 WebChanges
 46 Oksana Korneva
 43 Nadezhda Zhivchikova
 21 Sergej Znamenskij
Feb 2013 13198 123 36 5553 WebChanges
1156 WebTopicList
655 WebHome
221 Guidelines
149 NewConference
136 WebSearch
 94 Registration
 59 HelpRec
 56 WebNotify
 44 GoodBrowsers
 36 WebHomeOld
 70 Sergej Znamenskij
 66 Nadezhda Zhivchikova
 23 Oksana Korneva
Jan 2013 49578 92 32 15548 WebChanges
4115 WebHome
1558 WebTopicList
1065 TeacherSummary
659 TokyoCabinetCascad
467 Questioning
446 WebTopicCreator
337 WebSearch
239 WebNotify
238 WebStatistics
218 Guidelines
109 Nadezhda Zhivchikova
 15 Sergej Znamenskij
Dec 2012 14556 97 25 3923 WebChanges
1748 WebHome
522 WebTopicCreator
496 WebTopicList
133 WebSearch
128 WebNotify
 96 PointsReview
 88 WebStatistics
 86 PrizesPoints
 76 EduConference
 74 TrackProject
118 Nadezhda Zhivchikova
  4 Nikonov Ilya
Nov 2012 14378 0 0 2186 WebChanges
1687 WebHome
294 WebSearch
293 WebTopicCreator
253 WebNotify
173 WebStatistics
137 MainConcept
137 DiscussForPractice
128 WebTopicList
126 WebPreferences
117 YearlyProject
 
Oct 2012 6053 0 0 1540 WebChanges
1155 WebHome
119 Registration
 85 WebHomeOld
 67 StudConf
 58 WebTopicCreator
 48 InceptionPhase
 46 KF
 46 Petitions2009
 45 Method
 43 Glos
 
Sep 2012 11141 9 4 3295 WebChanges
1383 WebHome
769 WebStatistics
106 ТзСУБД
 71 PersonInfo
 61 Conf2009
 58 MakeInstructions
 58 BaseRecode
 55 ForgetPasswdToDo
 53 NewConference
 53 WebTopicCreator
 13 Nadezhda Zhivchikova
Aug 2012 6292 0 0 1574 WebHome
1293 WebChanges
207 WebStatistics
143 WebNotify
123 WebSearch
 86 WebTopicList
 56 ToDo
 43 Guidelines
 31 Summer2009Plan
 30 MakeInstructions
 28 UserNotificationSetClass
 
Jul 2012 9524 16 3 1561 WebHome
1304 WebChanges
525 WebStatistics
504 WebNotify
465 WebTopicList
382 WebTopicCreator
258 WebSearch
170 BotikRO
118 WebPreferences
114 BotikDb
 65 TzLotciya
  9 Oksana Korneva
  9 Nadezhda Zhivchikova
  1 Nikonov Ilya
Jun 2012 9013 3 0 2068 WebHome
778 WebChanges
588 WebStatistics
587 WebTopicCreator
544 WebTopicList
202 WebSearch
141 BotikDb
111 BotikRO
107 WebNotify
 60 DataMap
 59 LogicalModel
  2 Nikonov Ilya
  1 Nadezhda Zhivchikova
May 2012 6980 11 2 1570 WebHome
650 WebChanges
489 WebTopicCreator
 71 MainConcept
 70 WebSearch
 69 TokyoCabinetCascad
 68 WebNotify
 66 TeacherJournal
 60 UserRoles
 56 YearlyProjectVed
 50 DiscussForPractice
 13 Nadezhda Zhivchikova
Apr 2012 14603 1 0 2085 WebChanges
2056 WebHome
878 WebStatistics
800 WebSearch
610 WebNotify
579 WebTopicList
324 WebTopicCreator
230 BotikDb
133 TSDiscussion
133 TokioCabinet
133 TSStatistics
  1 Nadezhda Zhivchikova
Mar 2012 20420 7 2 7150 WebChanges
1733 WebHome
1151 WebStatistics
564 WebTopicList
541 WebSearch
338 WebNotify
176 UserRoles
170 WebTopicCreator
152 BotikDb
138 BerkeleyDB
135 TaskFields
  9 Nadezhda Zhivchikova
Feb 2012 7308 16 3 732 WebStatistics
609 WebHome
470 WebChanges
395 WebSearch
264 Guidelines
253 WebTopicList
 92 HelpRec
 77 WebTopicCreator
 69 WebHomeOld
 60 BotikDb
 60 WebSearchAdvanced
  8 Oksana Korneva
  7 Sergej Znamenskij
  4 Nadezhda Zhivchikova
Jan 2012 8595 0 0 1174 WebHome
924 WebStatistics
807 WebSearch
544 WebTopicList
323 WebTopicCreator
300 WebChanges
188 MainConcept
167 WebNotify
153 WebPreferences
148 WebSearchAdvanced
140 WorkPlan
 
Dec 2011 5533 30 3 1250 WebHome
1039 WebChanges
359 WebSearch
223 WebStatistics
161 BotikDb
 94 ToDoList
 89 WebTopicList
 80 NewConference
 62 MainConcept
 54 ToDo
 38 WebPreferences
 17 Nadezhda Zhivchikova
 13 Sergej Znamenskij
  2 Ivan Romanov
  1 Egor Ivanov
Nov 2011 9601 30 0 1221 WebChanges
1146 WebHome
350 WebNotify
338 WebSearch
273 BotikDb
240 WebStatistics
228 ApprovedReasons
225 BotikRO
211 WebPreferences
172 BaseRecode
149 WebTopicList
 29 Nadezhda Zhivchikova
  1 Egor Ivanov
Oct 2011 7975 38 10 1238 WebChanges
747 DiscussPaper_Review
678 WebHome
223 WebTopicCreator
207 WebStatistics
140 WebSearch
127 ToDoList
125 WebNotify
 80 М0Юля
 70 WebPreferences
 70 DiscussPaper
 46 Nadezhda Zhivchikova
  2 Sergej Znamenskij
Sep 2011 5981 49 17 967 WebChanges
437 ToDoList
231 WebTopicCreator
160 PersonInfo
156 WebHome
 72 ТзСУБД
 64 BaseRecode
 62 MakeInstructions
 57 Petitions2009
 52 SiteSystem
 42 WebStatistics
 66 Nadezhda Zhivchikova
Aug 2011 8496 41 0 2461 WebChanges
604 ToDoList
305 WebStatistics
265 WebHome
222 WebTopicCreator
 97 StudentProgress
 73 KathedraProgress
 69 SimpleTest
 67 ApprovedResults
 66 РабочийУчебныйПланГруппы
 66 NewConference
 23 Max Sergeev
 15 Sergej Znamenskij
  3 Nadezhda Zhivchikova
Jul 2011 5206 15 4 1056 WebChanges
753 WebStatistics
250 WebHome
230 WebTopicCreator
 97 ToDoList
 45 WebNotify
 43 WebSearch
 42 WebPreferences
 39 Registration
 35 ZnameskijSV
 35 AbramovSM
  8 Nadezhda Zhivchikova
  7 Sergej Znamenskij
  4 Nikonov Ilya
Jun 2011 14754 28 3 4898 WebChanges
733 ТзСУБД
285 WebTopicCreator
184 WebHome
146 WebStatistics
140 TSPrint
135 FirstAttempt
126 TSStructure
124 TSDiscuss
124 TzLotciya
124 TSCreate
 17 Nikonov Ilya
  9 Nadezhda Zhivchikova
  3 Egor Ivanov
  2 Irina Kazarina
May 2011 17645 21 6 4018 WebChanges
1563 WebStatistics
437 WebTopicCreator
393 WebHome
195 ТзСУБД
188 TzLotciya
176 DatabaseWork
161 TaskTree
161 Shed
145 Info
140 WebSearch
 25 Nadezhda Zhivchikova
  1 Sergey Sasatkin
  1 Sergej Znamenskij
Apr 2011 3883 15 0 670 WebChanges
255 WebTopicCreator
139 WebHome
 82 ToDo
 55 ToDoList
 51 Questioning
 45 TrackingSystemRemarks
 41 TrackProject
 38 Guidelines
 38 TeacherJournalToDo
 35 WebPreferences
 10 Sergej Znamenskij
  2 AlinaK
  2 Nadezhda Zhivchikova
  1 Egor Ivanov
Mar 2011 2480 26 2 267 WebTopicCreator
192 WebChanges
152 WebHome
 84 ToDoList
 67 MainConcept
 64 Guidelines
 64 ForgetPasswdToDo
 62 Paper_discuss_FAQ
 34 HelpRec
 26 ApprovedReasons
 25 Registration
 12 Sergej Znamenskij
 10 Nadezhda Zhivchikova
  4 Luda Iskakova
  2 Egor Ivanov
Feb 2011 3988 46 5 354 Guidelines
349 WebHome
341 WebTopicCreator
114 ToDoList
 60 Registration
 59 WebChanges
 50 HelpRec
 47 ApprovedReasons
 43 TeacherJournal
 41 WebSearch
 39 MainConcept
 18 Sergej Znamenskij
 17 Nadezhda Zhivchikova
  7 Kalinin Gregory
  6 Oksana Korneva
  2 Nikonov Ilya
  1 AlinaK
Jan 2011 12726 29 11 3707 WebChanges
1351 WebTopicCreator
738 WebHome
249 WebSearch
229 WebStatistics
211 Guidelines
196 Interview
167 WorkTeam
152 DataMap
115 InceptionPhase
114 NewConference
 15 Andrey Sidorov
  9 Nadezhda Zhivchikova
  8 Egor Ivanov
  4 Oksana Korneva
  4 Andrey Kotomin
Dec 2010 46588 22 0 17635 WebChanges
5729 Pervin
5721 Serbina
5716 BasosVG
5699 Interview
715 Summer2009TODO
519 TokyoCabinetCascad
273 Guidelines
229 WebTopicCreator
214 WorkTeam
185 WebHome
 12 Nadezhda Zhivchikova
  4 Oksana Korneva
  2 Sergey Sasatkin
  2 Egor Ivanov
  1 Nikonov Ilya
  1 Sergej Znamenskij
Nov 2010 45275 52 8 18857 WebChanges
2100 DataMap
1951 WorkTeam
1141 Interview
760 Serbina
757 BasosVG
744 Pervin
615 WebTopicCreator
533 TeacherJournalToDo
491 WebHome
463 ТзСУБД
 31 Nadezhda Zhivchikova
 15 Nikonov Ilya
  7 Sergej Znamenskij
  6 Egor Ivanov
  1 Andrey Kotomin
Oct 2010 23962 73 8 5914 WebChanges
4834 WebTopicCreator
1632 WebHome
386 WorkTeam
332 DataMap
265 TeacherJournalToDo
228 TeacherJournal
226 WebNotify
200 LessonInfo
194 ToDoList
160 CourseProgram
 49 Sergej Znamenskij
 21 Nadezhda Zhivchikova
 10 Egor Ivanov
  1 Andrey Kotomin
Sep 2010 21935 65 4 2718 WebHome
2609 WebChanges
1112 WebStatistics
745 WebTopicCreator
341 WebMap
338 Conf2009
337 BotikRO
316 ToDoList
297 FacLoad
286 NewConference
251 WorkTeam
 45 Sergej Znamenskij
  9 Nadezhda Zhivchikova
  9 Egor Ivanov
  6 Nikonov Ilya
Aug 2010 17437 93 3 8476 WebChanges
612 WebHome
508 WebTopicCreator
315 WebSearch
307 WebNotify
189 DiscussPaper_Review
170 DiscussCapabilities
121 DataMap
119 TokyoCabinetCascad
110 ТзСУБД
 93 Summerpractice
 70 Sergej Znamenskij
 10 Nadezhda Zhivchikova
  8 Andrey Kotomin
  6 Nikonov Ilya
  1 Dmitriy Stepanov
  1 Sergey Sasatkin
Jul 2010 42482 114 1 21460 WebChanges
4261 WebHome
1003 WebTopicCreator
495 ViewPlan
470 ToDoList
376 FacLoad
312 WebNotify
297 WebSearch
242 ClientPart
205 WebStatistics
191 UpisManifest
 64 Sergej Znamenskij
 25 Nadezhda Zhivchikova
 13 Andrey Kotomin
  6 Nikonov Ilya
  5 Elena Titova
  2 Egor Ivanov
Jun 2010 29817 47 2 13660 WebChanges
2350 WebHome
948 WebTopicCreator
341 WebNotify
312 TeacherJournal
269 Registration
252 DiscussForPractice
246 ТзСУБД
200 WebSearch
184 WebStatistics
179 Guidelines
 38 Sergej Znamenskij
  9 Nadezhda Zhivchikova
  2 Dmitriy Stepanov
May 2010 24893 76 24 5224 WebChanges
2752 WebHome
797 WebTopicCreator
666 WebSearch
549 TeacherJournal
444 LessonInfo
204 Interview
182 ToDoList
177 Paper_discuss_FAQ
171 Book
162 StudConf
 32 Ivan Romanov
 24 Andrey Kotomin
 19 Irina Kazarina
 12 Gamidhanova Sultanat
 10 Sergey Sasatkin
  2 Nikonov Ilya
  1 Egor Ivanov
Apr 2010 26173 139 27 4206 WebHome
1727 WebChanges
892 WebStatistics
791 WebPreferences
732 WebTopicCreator
480 TeacherJournal
408 Paper_discuss_FAQ
344 ReportsAndMarks
327 LessonInfo
321 ToDoList
312 ViewPlan
104 Ivan Romanov
 15 Gamidhanova Sultanat
 14 Sergej Znamenskij
 13 Ann Kirushina
  9 Nadezhda Zhivchikova
  4 Sergey Sasatkin
  2 Lyuda Iskakova
  2 Nikonov Ilya
  1 Andrey Kotomin
  1 AlexandraSh
  1 Egor Ivanov
Mar 2010 15362 115 12 975 WebChanges
882 WebHome
723 WebTopicList
612 WebTopicCreator
142 WebNotify
136 TeacherJournal
129 Guidelines
110 TzLotciya
102 WebSearch
101 DataFlow
 98 Paper_discuss_FAQ
 33 Egor Ivanov
 32 Nadezhda Zhivchikova
 27 AlexandraSh
 16 Sergiy Smirnov
 11 Sergey Sasatkin
  4 Elena Titova
  2 Sergej Znamenskij
  2 Sergei Abramov
Feb 2010 12531 101 3 1091 WebHome
992 WebChanges
587 WebTopicCreator
562 WebNotify
530 WebTopicList
519 Guidelines
476 TzLotciya
214 ToDoList
154 WebStatistics
147 Registration
146 DataFlow
 48 Sergej Znamenskij
 28 Elena Titova
 25 Nadezhda Zhivchikova
  1 Andrej Kazmin
  1 Andrey Kotomin
  1 Egor Ivanov
Jan 2010 14836 44 6 932 WebChanges
673 WebStatistics
664 WebHome
401 WebTopicCreator
297 DataFlow
201 MainConcept
185 Guidelines
165 Registration
161 Volunteer_application
134 WebMap
125 ReportsAndMarks
 26 Sergej Znamenskij
 17 Elena Titova
  7 Nadezhda Zhivchikova
Dec 2009 8514 118 0 538 WebTopicCreator
337 WebHome
211 TzLotciya
186 ОснованияДляЗаполнения
165 ToDoList
155 WebChanges
151 СпециальностьНаправление
140 ReportsAndMarks
123 SendSlides
117 MainConcept
107 DiscussForPractice
104 Sergej Znamenskij
  6 Elena Titova
  5 Nadezhda Zhivchikova
  1 Ivan Sukin
  1 Sergey Sasatkin
  1 Anna Efimova
Nov 2009 11143 171 7 365 WebChanges
350 WebHome
331 WebTopicCreator
260 ОснованияДляЗаполнения
210 SRS
196 ToDoList
175 PrimaryData
128 WebSearch
113 GroupSubjectProcess
106 WebStatistics
100 ToDo
117 Sergej Znamenskij
 30 Andrey Kotomin
  7 Elena Titova
  5 Nadezhda Zhivchikova
  5 Valid Malikov
  3 Aleksandr Grigorev
  2 Gamidhanova Sultanat
  1 Artem Zagorovsky
  1 Sergey Sasatkin
  1 Ivan Romanov
  1 AlexandraSh
Oct 2009 30562 347 2 6011 WebHome
3111 WebChanges
2911 WebSearch
2409 WebTopicCreator
1375 WebTopicList
1083 WebStatistics
962 ToDoList
631 MainConcept
552 FrequentlyAskedQuestions
302 NewPlan2006
233 Summer2009Plan
300 Sergej Znamenskij
 29 Nadezhda Zhivchikova
 13 Elena Titova
  2 Aleksandr Grigorev
  1 Andrej Kazmin
  1 Roman Sinotov
  1 Semenov Sasha
  1 Dmitriy Erohin
  1 Irina Kazarina
Sep 2009 19049 12 0 4577 WebHome
1737 WebChanges
1542 WebStatistics
207 Summer2009Plan
190 WebSearch
173 WebTopicCreator
141 WebNotify
127 WebPreferences
125 WebTopicList
 80 Registration
 75 TzLotciya
  7 Nadezhda Zhivchikova
  3 Elena Titova
  2 Sergej Znamenskij
Aug 2009 24964 57 0 2456 WebHome
2057 WebChanges
792 ToDo
542 WebStatistics
457 DataMap
344 WebSearch
342 WebNotify
278 BDBI
268 WebTopicCreator
241 Summer2009Plan
225 WebTopicList
 34 Sergej Znamenskij
 11 Elena Titova
  8 Nadezhda Zhivchikova
  2 Andrey Kotomin
  1 Dmitriy Stepanov
  1 Egor Ivanov
Jul 2009 29279 290 5 5604 WebHome
3122 WebChanges
2329 WebTopicCreator
676 Summer2009Plan
476 Summer2009TODO
424 Petitions2009
352 WebStatistics
335 Guidelines
296 ТзСУБД
281 TzLotciya
266 ToDo
113 Sergej Znamenskij
 86 Nadezhda Zhivchikova
 61 Andrey Kotomin
 12 Vitaliy Alyaskin
 10 Elena Titova
  9 Dmitriy Stepanov
  4 Egor Ivanov
Jun 2009 15530 380 7 1192 WebHome
497 WebChanges
407 Summer2009Plan
334 Info
316 WebTopicList
295 DiscussForPractice
276 ToDo
246 ТзСУБД
234 SRS
202 Shed
190 ТзИзменения
305 Sergej Znamenskij
 32 Andrey Kotomin
 29 Elena Titova
 10 Nadezhda Zhivchikova
  8 Dmitriy Stepanov
  3 Egor Ivanov

Notes:

  • Do not edit this topic, it is updated automatically. (You can also force an update)
  • TWiki Documentation tells you how to enable the automatic updates of the statistics.
  • Suggestion: You could archive this topic once a year and delete the previous year's statistics from the table.
Edit | WYSIWYG | Attach | Printable | Raw View | Backlinks: Web, All Webs | History: r7462 < r7461 < r7460 < r7459 < r7458 | More topic actions
 
Powered by TWiki

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback